Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Drugi konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie

Wyświetl stronę główną » Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ GOZ w Lelowie » Drugi konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie

Wójt Gminy Lelów
ogłasza drugi konkurs
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lelowie z/s w Lelowie
przy ul. Szczekocińskiej 18

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz w oparciu o zatwierdzony przez Komisję konkursową Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie. 

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. posiada wykształcenie wyższe - preferowane medyczne;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
 4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. 

II. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające 3-letni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych
  na kierunku zarządzanie;
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
  nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym z tym, że kandydat w razie wyboru jego kandydatury zobowiązany będzie przed nawiązaniem stosunku pracy do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w/w treści.
 8. koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,
 9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1010, poz. 1781). 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt II. 2, 4 i 5, powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.” w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów w terminie do dnia 20 września 2023 r. do godz. 1500. Na kopercie należy również umieścić: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, ewentualnie adres poczty elektronicznej.

 

IV. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

 1. Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Gminy Lelów z/s w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18, sala konferencyjna w ciągu 30 dni
  od upłynięcia terminu składania dokumentów aplikacyjnych, określonym
  w punkcie III.
 2. Przewiduje się, iż powiadomienie pisemne kandydatów biorących udział w konkursie
  o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji konkursowej. 

 

V. Udostępnienie materiałów informacyjnych

Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję konkursową w dniu 11 sierpnia 2023 r. jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelów (www.biplelow.pl).
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lelowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lelów,
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów w pokoju nr 42 w godzinach 9.00-15.00

 

 VI. Dodatkowe informacje

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Lelów uchwałą Nr LVIII/439/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Z wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na postawie umowy o pracę na okres 6 lat.
 4. Wskazanie kandydata przez Komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnieniu na stanowisku kierownika.
 5. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie lub niekompletne Komisja konkursowa pozostawi bez rozpatrzenia,
 6. Wójt Gminy Lelów powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
 7. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelów (www.biplelow.pl) oraz
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów.

 

Lelów, dnia 7 września 2023 r.

.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-09-07 13:53

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2023-09-07 13:45

Dodanie artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Renata Samek
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.