Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Polityka prywatności

Wyświetl stronę główną » Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lelów (polityka prywatności)

Szanowni Państwo,

W celu realizacji korzystania z usług Urzędu Gminy w Lelowie – Wójt Gminy Lelów –  Administratora Danych - gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje w Urzędzie Gminy w Lelowie różne kategorie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze czy wykonania zadań realizowanych ze względu na charakter działalności naszego Urzędu.

Jakie dane przetwarzamy i w jaki sposób?

Przetwarzamy dane osobowe: osób rekrutowanych na wolne stanowiska, pracowników, osób zatrudnionych na umowy cywilno – prawne, kontrahentów oraz klientów.  

Administrator danych oraz osoby upoważnione działające w jego imieniu przestrzegają zasad ochrony danych osobowych i starają się aby:  

- nigdy nie pobierać zbyt wielu informacji (danych) ograniczając się do tych niezbędnych, aby Państwa dane były wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego zostały nam przekazane;

- dochować najwyższej staranności, aby Państwa dane pozostawały u nas bezpieczne                         i poufne;

- nie przekazywać informacji (danych) Państwa dotyczących innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa.

O czym musimy Państwa poinformować?

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas podczas zbierania danych, zarówno bezpośrednio od Państwa jak również od innych osób oraz źródeł powszechnie dostępnych do przekazania Państwu kilku ważnych informacji. Informacje te będą przekazywane Państwu bezpośrednio w dostępnych formularzach oraz w BIP.

Jakie macie Państwo prawa?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane                      są przetwarzane.

Do tych praw należą:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

- prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednak nie wszystkie Państwa żądania będziemy mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Państwa dane osobowe w przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Państwa danych. Zawsze jednak staramy się, aby Państwa dane były przetwarzane z należytą starannością umożliwiając Państwu korzystanie z tych praw, które nie są ograniczone innymi przepisami. Bezpieczeństwo Państwa danych jest też naszym bezpieczeństwem.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Państwa  dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń oraz w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przekazane dane w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

 

 

 

 

Data i podpis  ADO

 

01.07.2021 Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

 

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.