Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: Nr XXX/180/2009, z dnia: 02 kwietnia 2009r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Gminy » Uchwały - rok 2009 » Uchwała: Nr XXX/180/2009, z dnia: 02 kwietnia 2009r.

Uchwała numer: Nr XXX/180/2009.

Z dnia: 02 kwietnia 2009r..

W sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/109/2008 w sprawie przyjęcia programu "Plan Odnowy Miejscowości Lelów".


    Uchwała Nr XXX/180/2009
    Rady  Gminy  Lelów
    z dnia 02 kwietnia 2009r.


w  sprawie  zmiany uchwały Nr XVII/109/2008  w sprawie  przyjęcia 
                    programu  „Plan  Odnowy  Miejscowości  Lelów”


Na  podstawie  art.18  ust.2 pkt 6 ustawy  z  dnia  8  marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001r.  Nr 142, poz. 1591  z  późn. zm.) 
Rada  Gminy  Lelów 

u c h w a l a :

      § 1

W uchwale  Nr XVII/109/2008 Rady Gminy Lelów   z dnia 27  marca  2008r w sprawie  przyjęcia  programu  „Plan  Odnowy  miejscowości Lelów” wprowadza się zamianę:
§ 1 uchwały  otrzymuje brzmienie:
§ 1. Zatwierdza się  „Plan Odnowy Miejscowości  Lelów” przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego  wsi  Lelów  z  dnia  29  stycznia 2008r.  stanowiący załącznik do uchwały.


      § 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Lelów.

      § 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  opublikowaniu  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty.

 

                                                                   Przewodniczący  Rady  Gminy
                                                                                  L e l ó w

                                                                        /  Radkowski  Henryk/

 

Informacje

Rejestr zmian

2019-08-08 08:46

Edycja artykułu - Anna Gorczyczyńska-Hanko

2010-04-14 09:26

Dodanie artykułu - Urszula Fijołek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.