Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5098

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Podtytuł: o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Lelów  informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania,
o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 24września 2020 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r. poz. 6944)
gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

W związku z powyższym tylko w/w właściciele nieruchomości są uprawnione do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej www.biplelow.pl/kategorie/odpady_komunalne na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów www.lelow.pl/kategorie/odpady oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda