Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5052

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.200.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.200.000,00 PLN
przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18
1.5.2.) Miejscowość: Lelów
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 34 355 0121
1.5.8.) Numer faksu: 34 355 0049
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.200.000,00 PLN
przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8787aa12-1ac4-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187253/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
 
 
Identyfikator postępowania (miniportal)
bd9bb5f9-6869-40c1-acd7-9816189e365f