Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4935

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu

Podtytuł: etap III

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu – etap III
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18
1.5.2.) Miejscowość: Lelów
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 34 3550121
1.5.8.) Numer faksu: 343550049
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu – etap III
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e94ae928-c523-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075051/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08 10:20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy