Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4915

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELÓW z dnia 28 maja 2021 r.

   Informujemy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr WA.RZT.70.17.2021/5 odmówił zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lelów na okres 3 lat i nałożył na Gminę Lelów, obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni, poprawionego wniosku taryfowego.

  Zgodnie z przepisem art. 24g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.

  Zatem po 29 maja 2021 r. nadal obowiązują dotychczasowe ceny i stawki opłat określone decyzją WA.RET.070.1.361.2.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda