Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4594

nformacja Wójta Gminy Lelów w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Lelów

Wójt Gminy Lelów informuje, że Zarządzeniem nr 109/2020 z dnia
29 września 2020 r.  wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Lelów. Funkcję będzie pełnił Pan Artur Miłek, inspektor d.s. zamówień publicznych
w Referacie Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy Lelów.

 

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Gminie Lelów było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez przepis art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
1) wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Lelów i gminne jednostki organizacyjne;
2) przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Lelów i gminne jednostki organizacyjne;
3) monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Lelów i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Dane kontaktowe:

 Koordynator ds. dostępności w Gminie Lelów – Artur Miłek

adres do korespondencji: ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów

telefon: 34 3550121 w.122

e-mail: a.milek@lelow.pl