Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3199

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Podtytuł: O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.