Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3125

Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018.

Podtytuł: Konsultacje "Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LELÓW NA ROK 2018
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

Na podstawie uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 2 lutego 2011r.
oraz zarządzenia nr 112/2017 z dnia 12 października 2017 roku Wójt Gminy Lelów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LELÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.

Konsultacje trwają od 13 października do 30 października 2017 roku.

Treść projektu programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Lelów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.lelow.pl.

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii do projektu programu współpracy na 2018 rok, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów w nieprzekraczalnym terminie
do 30 października 2017 roku.

Poddawany konsultacjom projekt programu współpracy na 2018 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu na 2017 rok.

Zebrane w trakcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi opinie do projektu programu
na 2018 rok zostaną przeanalizowane i jeśli okażą się słuszne, zostaną ujęte w projekcie tego dokumentu. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany protokół, z którym każda zainteresowana osoba będzie mogła się zapoznać za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt programu współpracy Wójt Gminy Lelów przedłoży Radzie Gminy. Najpóźniej do dnia 30 listopada Program współpracy zostanie przyjęty
w formie uchwały.

Program współpracy na 2018 rok jest współtworzony przez Wójta Gminy Lelów
i organizacje pozarządowe. W w/w terminie wszystkie zainteresowane organizacje mają możliwość zgłaszania sugestii zmian zapisów projektu programu i uczestniczyć w tworzeniu podstawowego dokumentu regulującego współpracę Gminy Lelów ze środowiskiem pozarządowym oraz realny wpływ na kształt tej współpracy.