Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/1495

Uchwała Nr LI/391/2014 Rady Gminy Lelów z dnia 31 marca 2014 r.

Podtytuł: zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów

uchwałę stanowi załacznik