Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie z obiektów

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. » Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł » Zamówienia publiczne » Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie z obiektów

Podtytuł: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów; Targowisko „Mój Rynek”, ul. Koniecpolska 8A, 42-235 Lelów; Budynek gminny, ul. Szczekocińska 39, 42-235 Lelów; Budynek gminny, Drochlin 73A, 42-235 Lelów

Gmina Lelów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania zadania ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie z obiektów:

-Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;      

-Targowisko „Mój Rynek”, ul. Koniecpolska 8A, 42-235 Lelów;        
- Budynek gminny, ul. Szczekocińska 39, 42-235 Lelów;
- Budynek gminny, Drochlin 73A, 42-235 Lelów”.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) stałych oraz odpadów gromadzonych selektywnie.

2. Zamawiający przewiduje realizację w/w usługi w szczególności według poniższych zasad:

1) Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego dostarczenia odpowiednio oznaczonych, będących w należytym stanie technicznym pojemników:

a) o pojemności 1100 l na niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – 5 szt;

b) o pojemności 1100 l na segregowane odpady komunalne -9 szt;

c) o pojemności 120 l na segregowane odpady komunalne – 12 szt.

2) pojemniki ustawione zostaną przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

3) Zamawiający przewiduje opróżnienie pojemników z odpadami komunalnymi, każdorazowo na telefoniczne lub mailowe żądanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpady najpóźniej w terminie
do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin świadczenia usługi: od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w oryginale, w języku polskim
  z zachowaniem formy pisemnej, przy czym:
 • oferta (formularz ofertowy – Załącznik nr 1) musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e
  do reprezentowania Oferenta;
 • podpis Oferenta musi być złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 • Wszystkie zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami muszą być parafowane przez upoważnioną do reprezentowania Oferenta osobę. W przypadku, gdy strona oferty została podpisana przez Oferenta nie jest już wymagana jego parafka na tej stronie.
 • każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 •  Oferta ma zawierać wszystkie dokumenty wymagane w dziale I zapytania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 • Oferty na wykonanie przedmiotu zapytania należy składać osobiście bądź listownie                       w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
 • Termin składania ofert: oferty należy złożyć do 28.12.2021 r. do godz. 14.00
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.

  W przypadku wysyłki oferty listem, ww. termin będzie uznany za zachowany wyłącznie                   w przypadku wpływu przesyłki przed jego upływem.
 • Kopertę z ofertą należy zaadresować:

Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

z dopiskiem: Oferta ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  oraz odpadów zebranych selektywnie
z obiektów:
-Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
-Targowisko „Mój Rynek”, ul. Koniecpolska 8A, 42-235 Lelów;
- Budynek gminny, ul. Szczekocińska 39, 42-235 Lelów;
- Budynek gminny, Drochlin 73A, 42-235 Lelów”

 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 1. Oferty złożone po terminie, wypełnione na formularzu innym niż sporządzony przez Zamawiającego, podpisane przez osobę  inną niż Wykonawca, a nie zawierające pełnomocnictwa dla tej osoby lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z wymogami określonymi w zapytaniu, zostaną odrzucone. Odwołanie od decyzji o odrzuceniu oferty nie przysługuje.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-12-29 14:08

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2022-12-16 13:17

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-12-16 13:12

Dodanie artykułu - Artur Miłek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.