Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. » Zamówienia publiczne o wartości od 130.000 zł » Zamówienia publiczne » Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi
potrzebami
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18
1.5.2.) Miejscowość: Lelów
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 343550121
1.5.8.) Numer faksu: 343550049
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi
potrzebami
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d004efc-6a32-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450699/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22 09:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027971/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lelowie dla osób ze szczególnymi
potrzebami
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d004efc-6a32-11ed-aea3-5a7c432eaced

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-12-09 14:21

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-12-08 14:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-12-08 09:04

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 12:23

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 12:23

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 12:23

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:27

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:26

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:18

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:18

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 11:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-11-22 10:54

Dodanie artykułu - Artur Miłek

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.