Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. » Zamówienia publiczne o wartości od 130.000 zł » Zamówienia publiczne » Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18
1.5.2.) Miejscowość: Lelów
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 34 3550121
1.5.8.) Numer faksu: 34 3550049
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc8e2e16-e649-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197604/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07 12:56
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027971/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Budowa przedszkola Gminnego w Lelowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Identyfikator postępowania miniportal: a23f0f52-1311-4891-b431-fc95f9dde001

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-07-21 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-07-13 08:23

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2022-06-24 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-23 13:46

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2022-06-23 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2022-06-23 10:16

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2022-06-15 07:54

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 14:47

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie artykułu - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2022-06-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.