Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. » Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł » Zamówienia publiczne » Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie

Lelów, dnia 6 grudnia 2021 r.

GK7030.1.2021/ZO

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Lelów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania zadania ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie z obiektów:

-Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;      
-Targowisko „Mój Rynek”, ul. Koniecpolska 8A, 42-235 Lelów;         
- Budynek byłej weterynarii, ul. Szczekocińska 39, 42-235 Lelów;

- Budynek dawnej szkoły podstawowej, Drochlin 73, 42-235 Lelów”

 

Zamawiający:
Gmina Lelów

Siedziba: ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów

NIP: 9492172992

Tel/fax: 34 355 0121

e-mail: wojt@lelow.pl

strona www: www.lelow.pl

 

 1. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
 1. Warunki współpracy

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:

 1. posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów,
 2. posiadający wpis do BDO.
 1. Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur w miesięcznych okresach rozliczeniowych na zasadach określonych
w umowie. Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi polegającej na odbiorze, transporcie
i zagospodarowaniu niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) stałych oraz odpadów gromadzonych selektywnie.

2. Zamawiający przewiduje realizację w/w usługi w szczególności według poniższych zasad:

1) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiednio oznaczonych, będących
w należytym stanie technicznym pojemników:

a) o pojemności 1100 l na niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – 5 szt;

b) o pojemności 1100 l na segregowane odpady komunalne -9 szt;

c) o pojemności 120 l na segregowane odpady komunalne – 3 szt.

2) pojemniki

3) Zamawiający przewiduje opróżnienie pojemników z odpadami komunalnymi, każdorazowo na telefoniczne lub mailowe żądanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpady najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin świadczenia usługi: od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w oryginale, w języku polskim
  z zachowaniem formy pisemnej, przy czym:
 1. oferta (formularz ofertowy) musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta;
 2. podpis Oferenta musi być złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 3. Wszystkie zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami muszą być parafowane przez upoważnioną do reprezentowania Oferenta osobę. W przypadku, gdy strona oferty została podpisana przez Oferenta nie jest już wymagana jego parafka na tej stronie.
 4. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 5.  Oferta ma zawierać wszystkie dokumenty wymagane w dziale I zapytania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty na wykonanie przedmiotu zapytania należy składać osobiście bądź listownie
  w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
 2. Termin składania ofert: oferty należy złożyć do 14.12.2021 r. do godz. 14.00
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
  W przypadku wysyłki oferty listem, ww. termin będzie uznany za zachowany wyłącznie w przypadku wpływu przesyłki przed jego upływem.
 3. Kopertę z ofertą należy zaadresować:

Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

z dopiskiem: Oferta ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz odpadów zebranych selektywnie
z obiektów:
-Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
-Targowisko „Mój Rynek”, ul. Koniecpolska 8A, 42-235 Lelów;
- Budynek byłej weterynarii, ul. Szczekocińska 39, 42-235 Lelów;

- Budynek dawnej szkoły podstawowej, Drochlin 73, 42-235 Lelów”

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 1. Oferty złożone po terminie, wypełnione na formularzu innym niż sporządzony przez Zamawiającego, podpisane przez osobę  inną niż Wykonawca, a nie zawierające pełnomocnictwa dla tej osoby lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z wymogami określonymi w zapytaniu, zostaną odrzucone. Odwołanie od decyzji o odrzuceniu oferty
   nie przysługuje.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Oferenci są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny o znaczeniu 100%.
 2. Oferent poda cenę netto całego przedmiotu zamówienia. Do ceny netto Oferent doliczy należny podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę na najniższą kwotę brutto za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych.
 4. Cenę ofertową należy traktować jako stałą i niezmienną.
 5. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie elementy określone w przedmiocie zamówienia oraz wzorze umowy. Wskazana przez oferenta cena oferowana nie podlega podwyższeniu, choćby w trakcie wykonywania umowy zaszły okoliczności, które nie zostały przewidziane przez Oferenta w kalkulacji oferty cenowej.
 6. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie.
 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.
 8. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek  rachunkowych w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona.
 9. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza      w oparciu o kryteria oceny ofert, określone w dziale VII.
 2. Oferenci biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie. Informacja powyższa zawierać będzie nazwę i adres wyłonionego Wykonawcy.
 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, wraz z zawiadomieniem o wyniku postępowania otrzyma informacje dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy na świadczenie wyżej opisanej usługi według cennika podanego w formularzu ofertowym będącego równocześnie odpowiedzią na przedmiotowe zapytanie ofertowe.
 5. Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
 6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z Oferentem, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Termin zawarcia umowy zostanie określony
  w informacji o wynikach postępowania. (stanowiącego Załącznik nr 2).

 

 1.  KONTAKT: od poniedziałku do piątku -   tel. 34/ 3550121 wew. 110
   lub e-mailem: a.sikora@lelow.pl.
 2. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji  z realizacji przedmiotu zamówienia bez podania przyczyn.
 2. Informację o rezygnacji  z realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przedstawi  pisemnie lub telefonicznie.

 

 

 

 

                 Pieczęć i podpis Zamawiającego

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-12-15 12:01

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2021-12-10 12:38

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2021-12-10 12:38

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2021-12-10 12:38

Edycja artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.