Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. » Zamówienia publiczne o wartości od 130.000 zł » Zamówienia publiczne » Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18
1.5.2.) Miejscowość: Lelów
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 343550121
1.5.8.) Numer faksu: 343550049
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b96684b7-4b6b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277670/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 10:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002563/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt jest realizowany w ramach Region Prog Operacyjnego Woj. Śląsk na lata 2014-2020dla
osi priorytetowej:XRewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących
obszary wiejskie i rybackie.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.biplelow.pl/kategorie/zamowienia_publiczne_od_1_stycznia_2021_r
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia,
wycofania oferty, składania wniosków o wyjaśnienie SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w
dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami
korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelów z siedzibą w ul.
Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lelów jest Pani Katarzyna
Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja i zagospodarowanie budynku
byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne” – Numer postępowania: PIR.271.12.2021 prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z
zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
􀀀 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
􀀀 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
􀀀 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
􀀀 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
􀀀 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
􀀀 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
􀀀 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIR.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00277670/01 z dnia 2021-11-22
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się dostosowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie
na cele społeczne.
W zakresie robót zagospodarowania terenu jest nowy parking dla samochodów osobowych w
zachodniej części terenu oraz nowe drogi dojazdowe i chodniki. Zlokalizowano tu 10 miejsc
parkingowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. W części wschodniej zlokalizowano
siłownię zewnętrzną. Całość zamierzenia zostanie ogrodzona za pomocą systemowego
ogrodzenia z paneli. Tereny biologicznie czynne obsiane trawą oraz roślinnością niską.
W ramach robót przewidziano modernizację istniejących i aranżacje nowych pomieszczeń
sanitarnych i szatni, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę posadzki na gruncie w celu
zwiększenia wysokości pomieszczeń oraz poprawienia izolacji, zmianę układu klatki schodowej
dla poprawy komunikacji w obiekcie. Kondygnację podziemia wydzielono również
przeciwpożarowo. W zakresie robót jest przebudowa instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej,
oraz wykonanie wentylacji mechanicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00277670/01 z dnia 2021-11-22
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium dostępności
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 5,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty innowacyjne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00277670/01 z dnia 2021-11-22
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
7.4.1 doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej:
2 roboty budowlane w tym:
- jednej polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej
niż 1000 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.
2019 poz. 1065) o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł brutto;
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z centralą i automatyką o wartości robót co najmniej 50 000,00 zł brutto.
7.4.2 kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą
posiadającą prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności: budowlanej, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła
funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej remont,
przebudowę lub budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 o wartości robót co
najmniej 300 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu załącznik nr 2. Na wezwanie oświadczenia wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia załącznik nr 5.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu załącznik nr 2. Na wezwanie 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty (na załączniku nr 3 do SWZ); 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (na załączniku nr 4 do SWZ)
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
deklaracje zgodności lub karty produktu w celu potwierdzenia zgodności wykonania z kryteriami
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert w zakresie pętli indukcyjnej i zgodności z cechami
normy EN 60118-4 lub polskiej normy PN EN 60118-4:2015 lub równoważnej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
oferta techniczna załącznik nr 8
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i
powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy: 1)
zmiana wynagrodzenia na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wyniku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) zmiana terminu wykonania
zamówienia, 3) zmiana na stanowisku kierownika budowy/robót, 4) zmiana rodzaj i zakres oraz
zmiany terminu realizacji umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 12:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00277670/01 z dnia 2021-11-22
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i
udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

Identyfikator postępowania (minportal): 4b31140e-9669-4f62-9407-1fa12b32483d

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie artykułu - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-11-22 12:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.