Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ l/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wyświetl stronę główną » Woda i ścieki » OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ l/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Rozdział I

Definicje

§1.

 1. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz zawartej Umowy indywidualnej podane poniżej określenia oznaczają:
 1. Dostawca – Gmina Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
 2. Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Dostawcę z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Dostawcą.
 3. Ustawa - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437,  ze zm.).
 4. Rozporządzenie taryfowe - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).
 5. Rozporządzenie przemysłowe - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1757).
 6. Rozporządzenie w sprawie jakości wody - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
 7. Rozporządzenie w sprawie przeciętnych norm zużycia wody - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2000 r., Nr 8, poz. 70).
 8. Regulamin - Uchwała Rady Gminy Lelów nr VI/42/2019
 9. Umowa - Umowa indywidualna z Odbiorcą usług o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków wraz z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Umowa indywidualna wraz z Warunkami Ogólnymi stanowią umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w rozumieniu art. 6 Ustawy.
 10. Ogólne Warunki Umowy - Niniejszy dokument, przedkładany Odbiorcy usług wraz z Umową indywidualną przed jej zawarciem. Zmiana Warunków Ogólnych wchodzi w życie w razie przedłożenia Odbiorcy Usług nowej treści Warunków Ogólnych, jeśli Odbiorca nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zmienionych postanowień Ogólnych Warunków Umowy.
 1. Innym użytym w Ogólnych Warunkach Umowy pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawa.

Rozdział II

Podstawy działalności Dostawcy - ustalenia zawarte w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków

 

§2.

Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lelów.

Rozdział III

Jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia

§3.

 1. Dostawca oświadcza, że na warunkach określonych w Ustawie i Umowie zapewnia dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków do/z nieruchomości, o której mowa w Umowie indywidualnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,1 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci, przyłącza oraz instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług.
 2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać wodę w sposób ciągły i niezawodny, w warunkach należytego wykonywania przez Odbiorcę usług obowiązków określonych w Ustawie i Umowie, w szczególności związanych z utrzymaniem przyłącza wodociągowego, w tym usuwania jego awarii.
 3. Dostawca zobowiązuje się odbierać ścieki w sposób ciągły i niezawodny, w warunkach należytego wykonywania przez Odbiorcę usług obowiązków określonych w Ustawie i Umowie, w szczególności związanych z dotrzymaniem przez Odbiorcę usług właściwej jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz utrzymaniem przyłącza kanalizacyjnego, w tym usuwania jego awarii.

§4.

 1. Zabronionym jest wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
 2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą przekraczać dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń określanych w taryfie, Rozporządzeniu przemysłowym i Umowie.
 3. Przekroczenie wskaźników jakościowych ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji Dostawcy jest podstawą naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy określanych zgodnie z taryfą, Rozporządzeniem przemysłowym i Umową.                                                                                               wadzania ścieków   przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy określanych zgodnie z taryfą, Rozporządzeniem przemysłowym i Umową.
 4. Dostawca jest obowiązany do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Rozdział IV

Warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług

§5.

 1. W przypadku wystąpienia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego znajdującego się w posiadaniu Odbiorcy usług, jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Dostawcy o zaistniałej awarii oraz jej usunięcia na własny koszt.
 2. Jeżeli awaria przyłącza Odbiorcy usług, powoduje:
 1. zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych przez Dostawcę,
 2. niebezpieczeństwo poniesienia szkody przez Dostawcę lub osoby trzecie,
 3. zagrożenie dla środowiska,

Dostawca jest uprawniony do podjęcia wszelkich technicznie dostępnych działań, celem usunięcia zagrożenia lub niebezpieczeństwa.

 1. Odbiorca usług może zlecić Dostawcy usunięcie awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego znajdujących się w posiadaniu Odbiorcy usług. W takim przypadku usunięcie awarii następuje za wynagrodzeniem określonym przy przyjęciu zlecania. Awaria jest usuwana w terminie uzgodnionym pomiędzy Odbiorcą usług a Dostawcą. Odbiorca usług zobowiązuje się dokonać zapłaty za zlecone usunięcie awarii w terminie określonym na fakturze, wystawionej po usunięciu awarii przez Dostawcę, nie krótszym niż 14 dni od jej wysłania lub doręczenie w inny sposób.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i braku realizacji przez Odbiorcę usług obowiązku usunięcia awarii w terminie 5 dni od jej zaistnienia, na zasadach określonych w ust. 1 lub braku zlecenia w tym terminie jej usunięcia Dostawcy na zasadach określonych w ust. 3, Dostawca jest zobowiązany do usunięcia awarii przyłącza. Kosztami zastępczego usunięcia awarii Dostawca obciąża Odbiorcę usług.

Rozdział V

Sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń

§6.

 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków następują na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
 2. Stawki opłaty abonamentowej, regulowane są przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym.
 3. Zmianę taryf Dostawca ogłasza na stronie internetowej.
 4. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana nazwy grupy taryfowej, do której zaliczony został Odbiorca usług nie wymaga zmiany Umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków.
 5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się:
 1. na podstawie wskazań wodomierza głównego,
 2. w przypadku rozliczeń z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym - na podstawie wskazań wodomierza lokalowego,
 3. w przypadku braku wodomierza głównego lub wodomierza lokalowego - zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody,
 4. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, wodomierza lokalowego - na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza,
 5. Przedsiębiorstwo, na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prwidłowości działania wodomierza. Jednak w przypadku braku stwierdzenia jego niesprawności, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca usług.
 6. w rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez Dostawcę, prognoza wynika z Umowy i jest ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się:
 1. na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
 2. w przypadku braku urządzenia pomiarowego - jako równą ilości wody dostarczonej do nieruchomości lub określonej w Umowie,
 3. w przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej przez Odbiorcę usług, jeżeli ilość tę można ustalić na podstawie wskazań sprawnego technicznie i posiadającego ważną cechę legalizacyjną, wodomierza dodatkowego, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług,
 4. w rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za odprowadzone ścieki mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez Dostawcę, prognoza wynika z Umowy i jest ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym,
 5. w rozliczeniach z Odbiorcą usług pobierającym wodę tylko z ujęć własnych i wprowadzającym ścieki do urządzeń Dostawcy, w przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, określonej na podstawie wskazań sprawnego technicznie i posiadającego ważną cechę legalizacyjną wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, na koszt Odbiorcy usług,
 6. w rozliczeniach z Odbiorcą Usług pobierającym wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Dostawcy i wprowadzającym ścieki do urządzeń Dostawcy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalona jako suma wskazań wodomierza głównego i sprawnego technicznie i posiadającego ważną cechę legalizacyjną wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu, na koszt Odbiorcy Usług,
 7. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, wodomierza dodatkowego, wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody - na podstawie średniego zużycia w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania urządzenia pomiarowego, wodomierza dodatkowego, wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody.
 8. Przedsiębiorstwo, na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prwidłowości działania wodomierza. Jednak w przypadku braku stwierdzenia jego niesprawności, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca usług.

 

 1. Jeżeli Odbiorcą usług Dostawcy jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług.
 2. W rozliczeniach z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego (lub budynków wielolokalowych), w którym Dostawca zawarł również umowę indywidulaną o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali, Dostawca obciąża należnościami za świadczone usługi właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego (lub budynków wielolokalowych) na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych.
 3. W przypadku zawarcia umowy indywidualnej o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody i dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy tych wskazań. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

§7.

 1. Dostawca za świadczone usługi wystawia faktury, po dokonaniu odczytu wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, wodomierza dodatkowego, wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, urządzenia pomiarowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 pkt 5) i 6 pkt 4) Warunków Ogólnych.
 2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
 3. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności albo zwrócona Odbiorcy usług, o ile w terminie 14 dni od powiadomienia go o tym fakcie złoży pisemny wniosek w tej sprawie.
 5. Za opóźnienie w zapłacie należności Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. Dostawca usług ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 

 

Rozdział VI Prawa i obowiązki stron umowy

§8.

Odbiorca usług ma prawo do:

 1. otrzymywania dostaw wody do miejsca spełnienia świadczenia określonego w Umowie indywidualnej, o odpowiednim ciśnieniu i jakości, w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z Ustawą, Rozporządzeniem w sprawie jakości wody i postanowieniami Umowy,
 2. odprowadzania ścieków z miejsca spełnienia świadczenia określonego w Umowie indywidualnej, w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z Ustawą, właściwymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
 3. składania reklamacji zgodnie z § 14 Warunków Ogólnych,
 4. wystąpienia do Dostawcy z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, wodomierza dodatkowego i wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody przez niezależny zewnętrzny podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia.

§9.

 1. Dostawca ma prawo:
 1. odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

a)przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b)Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c)jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

d)został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 1. do naliczenia opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy, zgodnie z zasadami określonymi w taryfie, Rozporządzeniu przemysłowym i § 15 Warunków Ogólnych.
 1. Osoby reprezentujące Dostawcę, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości oraz do obiektu budowlanego, w celu:
 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, wodomierza dodatkowego i wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
 3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę, sprawdzenia ilości i jakości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę usług,
 1. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
 2. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z postanowieniami § 5 Warunków Ogólnych.
 1. W razie odcięcia dostawy wody w przypadku gdy Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Dostawca jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
 2. Dostawca o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy Lelów oraz Odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

 

§ 10.

Odbiorca usług ma obowiązek zapewnić niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.

Odbiorca usług ma obowiązek:

 1. utrzymania posiadanych przyłączy, w tym ich naprawy, remontu i konserwacji,
 2. usuwania na własny koszt awarii posiadanych przyłączy,
 3. natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o awarii posiadanych przyłączy,
 4. niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyrządów należących do Dostawcy, a w szczególności wodomierza głównego,
 5. niedokonywania bez zgody Dostawcy zmiany lokalizacji wodomierza głównego,
 6. zapewnienia Dostawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę,
 7. zainstalowania i utrzymania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, o ile taki obowiązek wynika dla Odbiorcy usług z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 8. nie odprowadzania do urządzeń Dostawcy substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Dostawcy, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego,
 9. wydzielenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny lub szczelnej studni wodomierzowej, w sposób zapewniający osobom reprezentującym Dostawcę swobodny dostęp do wodomierza głównego,
 10. wydzielenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym miejsca, w którym zainstalowany jest wodomierz dodatkowy, wodomierz lokalowy lub wodomierz zainstalowany na własnym ujęciu wody, w sposób zapewniający osobom reprezentującym Dostawcę swobodny dostęp do wodomierza,
 11. nie odprowadzania do urządzeń Dostawcy substancji mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie urządzeń Dostawcy, a w szczególności:
 1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien - nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
 2. odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
 3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 852C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu,
 4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z kiszonek,
 6. innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Przedsiębiorstwa, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego.
 1. natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, wodomierza dodatkowego, wodomierza zainslaowanego na własnym ujęciu wody ich osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczenia lub kradzieży oraz innych okolicznościach powodujących brak możliwości dokonania prawidłowego odczytu lub umożliwiających podważenia wiarygodności tego odczytu,
 2. pokrycia kosztów sprawdzenia wodomierza głównego dokonanego na wniosek Odbiorcy usług, w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń,
 3. pokrycia kosztów sprawdzenia wodomierza         lokalowego,            wodomierza           dodatkowego i wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody dokonanego na wniosek Odbiorcy usług,
 4. zawiadomienia Dostawcy o mającej nastąpić zmianie określonego w Umowie indywidualnej celu zużywanej wody lub rodzaju odprowadzanych ścieków,
 5. naprawy i legalizacji wodomierza dodatkowego, wodomierza lokalowego i wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, zapewniając sprawność tych urządzeń,
 6. zgłaszania Dostawcy faktu legalizacji, wymiany lub montażu wodomierza dodatkowego, wodomierza lokalowego, wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, urządzenia pomiarowego w celu założenia plomby, spisania protokołu i wykonania rozliczenia.
 1. Do obowiązków Odbiorcy usług wprowadzającego ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy należy ponadto:
 1. niezwłoczne powiadamianie Dostawcy o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii,
 2. instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowa eksploatacja tych urządzeń,
 3. umożliwienie Dostawcy dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością Odbiorcy usług,
 4. wykonywanie wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia,
 5. udostępnianie Dostawcy wyników wewnętrznej kontroli oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
 6. zainstalowanie na żądanie Dostawcy urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.

 

§11.

 1. Dostawca zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody.
 2. Do obowiązków Dostawcy należy w szczególności:
 1. dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej przed zaworem za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem postanowień Umowy,
 2. odbieranie w sposób ciągły ścieków określonych w Umowie indywidualnej w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem postanowień Umowy,
 3. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych służących świadczeniu usług na rzecz Odbiorcy usług,
 4. usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
 5. zakup, zainstalowanie, wymiana i utrzymywanie wodomierza głównego,
 6. odpłatne usuwanie awarii przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy usług, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 5 Warunków Ogólnych,
 7. powiadamianie Odbiorcy usług o mającej nastąpić przerwie lub ograniczeniu w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych - ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej co najmniej na 24 godzinnym przed planowanym terminem zaistnienia takiej przerwy,
 8. niezwłoczne powiadamianie Odbiorcy usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach bądź ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin
 9. zapewnienie zastępczego punkt poboru wody wraz z poinformowaniem Odbiorcy usług o jego lokalizacji, w przypadku przerwy w dostawie wody, przekraczającej 12 godzin.
 1. W przypadku planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych lub wystąpienia awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych Dostawcy, a także innych zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Dostawcy, które powodują przerwy lub ograniczenia w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków, Dostawca powiadamiając o powyższych zdarzeniach Odbiorcę usług, podaje przewidywany czas planowanych prac, usuwania awarii lub trwania przerw i ograniczeń w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Dostawca podejmie działania maksymalnie ograniczające uciążliwości z nich wynikające dla Odbiorcy usług.

Rozdział VII

Odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy

§12.

 1. Odbiorca usług może domagać się obniżenia należności, w razie dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości lub o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody, zaistniałych na skutek okoliczności za które Dostawca ponosi odpowiedzialność.
 2. Odbiorca usług może domagać się obniżenia należności za ścieki nie wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy na skutek okoliczności za które Dostawca ponosi odpowiedzialność. W tej sytuacji Odbiorca usług jest zobowiązany do:
 1. niezwłocznego zgłoszenia awarii
 2. niezwłocznego podjęcia działań w kierunku lokalizacji i usunięcia awarii celem minimalizacji strat.
 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie albo nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Odbiorcy usług lub osoby trzeciej, za którą Dostawca nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Dostawca nie odpowiada za szkody zawinione przez Odbiorcę usług spowodowane wadliwym (w tym sprzecznym z prawem) wykonaniem lub złym funkcjonowaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej Odbiorcy usług, wadliwym (w tym sprzecznym z prawem) wykonaniem lub złym funkcjonowaniem przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego, znajdujących się w posiadaniu Odbiorcy usług, awarią instalacji lub przyłączy znajdujących się w posiadaniu Odbiorcy usług, niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem przez Odbiorcę usług obowiązków wynikających z Ustawy i innych przepisów prawa oraz Umowy.
 2. Dostawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Odbiorcę usług, w szczególności w przypadku:
 1. stwierdzenia nielegalnego poboru wody i/lub nielegalnego odprowadzania ścieków,
 2. stwierdzenia uszkodzenia lub zaboru wodomierza głównego powstałych na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca usług, w szczególności w związku z niedopełnieniem obowiązków Odbiorcy usług określonych w Ustawie i Umowie,
 3. stwierdzenia niesprawności lub nieprawidłowości wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza lokalowego, wodomierza na własnym ujęciu wody, urządzenia pomiarowego powstałych na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca usług, w szczególności w wyniku wpływania na zmianę, zatrzymanie, utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wymienionych przyrządów pomiarowych.

Rozdział VIII Rozwiązanie umowy

§ 13.

 1. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Dostawcy lub przesłanie listem poleconym albo doręczenie w inny skuteczny sposób, przy czym:
 1. termin wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia,
 2. z dniem rozwiązania Umowy Dostawca może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości dotychczasowego Odbiorcy usług, jeżeli w okresie wypowiedzenia Umowy, inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości nie podpisze umowy z Dostawcą.
 1. Dostawca może rozwiązać Umowę w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności winno zostać dokonane na piśmie. Termin wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia. Dostawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w sytuacji gdy zgodnie z obowiązującym prawem zaistnieją przesłanki do odcięcia dostaw wody do nieruchomości Odbiorcy usług lub zamknięcia Jego przyłącza kanalizacyjnego.
 2. Dostawca wypowiadając Umowę podaje Odbiorcy usług przyczyny wypowiedzenia.

 

Rozdział IX Reklamacje

§14.

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Dostawcę Umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko/nazwę firmy i adres Odbiorcy usług,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 4. zgłoszenie roszczenia,
 5. numer Umowy indywidualnej,
 6. podpis Odbiorcy usług.
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.
 2. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

 

Rozdział X

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy

§15.

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy, w tym w szczególności dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych określa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Rozdział XI Postanowienia końcowe

§ 16.

 1. Osoby reprezentujące Dostawcą dokonujące montażu lub wymiany wodomierza głównego, potwierdzają ten fakty pisemnym protokołem, w którym podaje się co najmniej: datę wykonania czynności, numer oraz stan każdego wodomierza głównego, podpisy osób dokonujących montażu lub wymiany wodomierza głównego oraz osoby obecnej przy tych czynnościach.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy i   Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany  niniejszych Warunków Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba że, Umowa lub przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Dostawca na swojej stronie internetowej zamieszcza:
 1. Obowiązujące taryfy,
 2. Regulamin,
 3. Ustawę
 4. Rozporządzenie taryfowe, przemysłowe, w sprawie przeciętnych norm zużycia wody, w sprawie jakości wody.
 5. Informację o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy.
 1. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z chwila ich doręczenia Odbiorcy Usług.

§17

Spory zaistniałe w związku z realizacją Umowy będą załatwiane w drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich załatwienia w ten sposób, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego.

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-11-10 12:14

Dodanie artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.