Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: Nr XXIX/174/2009, z dnia: 24 marca 2009r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Gminy » Uchwały - rok 2009 » Uchwała: Nr XXIX/174/2009, z dnia: 24 marca 2009r.

Uchwała numer: Nr XXIX/174/2009.

Z dnia: 24 marca 2009r..

W sprawie: przyjęcia programu "Plan Odnowy miejscowości Turzyn".


    Uchwała  Nr XXIX/174/2009
    Rady  Gminy  Lelów
    z dnia 24 marca 2009r


w  sprawie  : przyjęcia  programu  „Plan  Odnowy  miejscowości  Turzyn”


Na  podstawie  art.18  ust.2 pkt 6 ustawy  z  dnia  8  marca 1990r. o  samorządzie  gminnym(Dz. U. z  2001r.  Nr 142, poz. 1591  z  późn. zm.) 
Rada  Gminy  Lelów 

                                                           u c h w a l a :

      § 1

Przyjmuje  się  program  „Plan Odnowy  Miejscowości  Turzyn” w  brzmieniu  ustalonym  w  załączniku  do  niniejszej  uchwały.

      § 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Lelów.

      § 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  opublikowaniu  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty.

 

                                                              Przewodniczący  Rady  Gminy
                                                                                 L e l ó w

                                                                  /  Radkowski  Henryk/

Informacje

Rejestr zmian

2019-08-08 08:47

Edycja artykułu - Anna Gorczyczyńska-Hanko

2010-04-12 15:07

Dodanie artykułu - Urszula Fijołek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.