Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. » Zamówienia publiczne o wartości od 130.000 zł » Zamówienia publiczne » Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18
1.5.2.) Miejscowość: Lelów
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 343550121
1.5.8.) Numer faksu: 343550049
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja i zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Drochlinie na cele społeczne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0fdf35a-06fd-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163315/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-30 09:49

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-09-29 15:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-09-29 15:27

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-09-23 15:37

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-09-23 12:38

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie artykułu - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

2021-08-30 13:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Miłek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.