Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Postanowienie 27/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Lelów z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wyświetl stronę główną » Postanowienia o zwołaniu sesji » Postanowienia 2020 » Postanowienia - Kadencja 2018-2023 » Postanowienie 27/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Lelów z dnia 22 grudnia 2020 r.

Podtytuł: w sprawie zwołania XXVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelów na dzień 30 grudnia 2020 r.

                   Lelów, dnia 22 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE Nr 27/2020

Przewodniczącego Rady Gminy Lelów

z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  postanawiam:

§1. Zwołać na dzień 30 grudnia 2020 r. na godzinę 1000 w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

§2. Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym. 
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” za 2020 rok.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

1) Druk nr XXVIII/193/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Lelów na lata 2021-2027;

2) Druk nr XXVIII/194/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin;

3) Druk nr XXVIII/195/2020 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów";

4) Druk nr XXVIII/196/2020 w sprawie planów pracy Rady Gminy Lelów oraz komisji stałych Rady Gminy Lelów na 2020 r.;

5) Druk nr XXVIII/197/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030;

6) Druk nr XXVIII/198/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.;

7) Druk nr XXVIII/199/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030;

8) Druk nr XXVIII/200/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2021 r.;

9) Druk nr XXVIII/201/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie;

10) Druk nr XXVIII/202/2020 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Lelów, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.

11) Druk nr XXVIII/203/2020 zmieniający  statut Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”

12) Druk nr XXVIII/204/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lelów na rok 2021

8. Wolne wnioski.

9. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.

11. Zamknięcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

§3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski                             

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-12-23 15:02

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2020-12-23 13:53

Dodanie artykułu - Aneta Zasuń

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.