Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU GM.6840.1.2020

Wyświetl stronę główną » Tablica ogłoszeń » OGŁOSZENIE O II PRZETARGU GM.6840.1.2020

WÓJT GMINY LELÓW  o g ł a s z a  drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Lelów położonego
w Drochlinie

- lokal mieszkalny nr 2  w Drochlinie 73 o pow. 55,40m2 położony na parterze wraz
z przynależną piwnicą o pow.12,89m2, pomieszczeniem gospodarczym    
o pow. 12,91m2 oraz udziałem w 2891/10000 części w gruncie oznaczonym jako działka nr 817/2 o pow. 0,1491 ha wraz z częściami wspólnymi budynków

i urządzeń. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, opisana w KW CZ1M/00059565/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona symbolem  33UO- teren usług oświaty i wychowania.  

Pierwszy przetarg na przedmiotowy lokal odbył się 9 marca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

    Cena nieruchomości:   77 369,00 zł

    Wysokość  wadium:     11 700,00 zł

Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu podane wadium na  konto Gminy  Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów
Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. (liczy się data  uznania rachunku UG). 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka
na przystąpienie do przetargu w celu zakupu lokalu lub oświadczenie,
że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Lokal korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm).

Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy  sprzedaży, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje unieważnienie przetargu.

Do wartości wyżej wymienionych działek nie są wliczone prace geodezyjne – czyli Gmina nie wskazuje granic działki.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 34 355 01 21 wew. 125).

 

Lelów, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-04-20 13:54

Dodanie artykułu - Joanna Sokolińska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.