Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZESTAWU TRZECH KOCIOŁKÓW PRZECHYLNYCH ELEKTRYCZNYCH

Wyświetl stronę główną » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia » PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZESTAWU TRZECH KOCIOŁKÓW PRZECHYLNYCH ELEKTRYCZNYCH

Podtytuł: firmy LOZAMET

Lelów, dn. 26 listopada 2018 r.


WÓJT GMINY LELÓW
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 ZESTAWU TRZECH KOCIOŁKÓW PRZECHYLNYCH ELEKTRYCZNYCH

WYKONANYCH ZE STALI KWASOODPORNEJ FIRMY „LOZAMET”


I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
NIP 9492172992
REGON 151398089

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Sprzedającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów w dniu 10.12.2018 r. o godz.09:15, przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Lelów.

III.  Wadium:

  1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.000,00 zł. Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
  2. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym Gminy Lelów najpóźniej
    w przeddzień terminu przetargu.
  3. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
  4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta  uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:
Zestaw można oglądać w miejscowości Lelów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym ( pok. Nr 66 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu:

(34) 355-01 21 wew. 122).


V. Przedmiot sprzedaży:

Zestaw trzech kociołków przechylnych wykonanych ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, przeznaczony do gotowania i podgrzewania potraw w zakładach zbiorowego żywienia (restauracje, szpitale, hotele, stołówki, itp.). Gotowanie może przebiegać w trzech kociołkach jednocześnie lub pojedynczo w każdym.

Stan techniczny: nieużywany.

ZESTAW   KOCIOŁKÓW   PRZECHYLNYCH   ELEKTRYCZNCH

Producent

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o.

Typ

ZE-6

Rok produkcji

2014

Wymiary gabarytowe

- szerokość

- głębokość

- wysokość podstawy

- wysokość całkowita

mm

1600

560

500

1400

Pojemność zbiorników warzelnych

dm3

3 x 30

Pojemność całkowita wytwornicy pary

dm3

20

Pojemność nominalna wytwornicy pary

dm3

14

Masa

kg

112

Moc znamionowa

kW

18

Moce sekcji grzejnych

kW

6 / 12 / 18

Ciśnienie sieci wodociągowej

MPa

0,15 ÷ 0,6

Zalecana twardość wody

ºN

3÷5ºN /stopnie niemieckie/

Sprawność cieplna

%

82

Czas rozgrzewania 90l wody /20÷90ºC/

min

40

Stopień ochrony IP

-

IP32

Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem

-

kl.I  wg PN-EN 60335-1

Dane przyłączenia

ZE-6

Zasilanie

-

3N ~ 50 Hz 400V

Wymagane zabezpieczenie instalacji elektrycznej

A

32 A

Przyłącze instalacji wody

G1/2” (DN15)

Ciśnienie sieci wodociągowej

MPa

0.15 ÷ 0.6


VI. Cena wywoławcza – 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł)


VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym komina i, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę można sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

  1. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 10.12.2018 r.

do godz. 09:00. (oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę)

 

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
 

Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup zestawu trzech kociołków przechylnych, nie otwierać przed 10.12.2018 r. godz. 09:15”

2. Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Lelów od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania, lub przesłać pocztą na wskazany w pkt 1 adres.

3. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert


IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

X. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

XI. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia go o wyniku przetargu na konto bankowe Gminy Lelów.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty
i odbiorze faktury od Sprzedającego faktury.

                                                                                                        

                                                                                                          Wójt Gminy Lelów

                                                                                                          Krzysztof Molenda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-11-26 11:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 11:47

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie załącznika/ załączników - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Edycja artykułu - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Edycja artykułu - Radosław Dziura

2018-11-26 10:50

Dodanie artykułu - Radosław Dziura

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.