Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr złobków i klubów dziecięcych w Gminie Lelów

Wyświetl stronę główną » Rejestry publiczne » Rejestr złobków i klubów dziecięcych w Gminie Lelów

Podtytuł: Zgłoszenie wpisu / zmian/ wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Ogólny opis

 1. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy
  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych.
 2. Rejestr prowadzi Wójt Gminy Lelów
 3. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr
  o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
 4. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie lub nie usunięcia przez podmiot (w wyznaczonym terminie) nieprawidłowości.
 5. W zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub przekazanie we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
 2. W celu sprawdzenia zgodności danych Wójt Gminy Lelów może żądać:
  1. odpisu z odpowiedniego rejestru,
  2. dokument potwierdzający tożsamość,
  3. oświadczenie o niekaralności,
  4. oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  5. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej EPUAP lub SEKAP- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lelów w godzinach jego pracy.

 

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lelów lub przesłać pocztą tradycyjną.

 

Urząd Gminy Lelów

ul. Szczekocińska 18

42-235 Lelów

p. 63 Sekretariat I piętro

 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

 

 

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty
Wysokość opłaty uchwala Rada Gminy w drodze uchwały.

Uchwała Rady Gminy Lelów nr XXV/246/2016  z dnia 24 listopada 2016 r.

Opłatę za wpis do Rejestru w wysokości 500 PLN wnosi się na konto Gminy Lelów nie później niż w dniu złożenia wniosku


KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział Niegowa
06 8591 0007 0330 0923 0462 0004

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków klubów dziecięcych - w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wpis do rejestru.
 2. Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową EPUAP lub SEKAP .
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.
 4. Decyzja o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych – w terminie wynikającym
  z kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  Informacji udziela:

  Stanowisko ds. funduszy i promocji
  Urząd Gminy Lelów
  ul. Szczekocińska 18
  I piętro, pokój 67

  telefon:
  34 355 00 21 wew. 135

  w godzinach pracy Urzędu Gminy Lelów

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przy pomocy skrzynki kontaktowej EPUAP lub SEKAP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania
  w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. 2016 r.  poz. 157).

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-08-09 08:59

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2017-08-09 08:58

Edycja artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.